HjemKlubbenNKK
NKK

Tiltak fra NKKs hovedstyre

 

 

NKK:  Informasjon til klubber og forbund, 18. mars kl 15:00

NKK er i en svært alvorlig situasjon

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige folkehelsetiltakene medfører store konsekvenser for Norsk Kennel Klub, medlemsklubber, -forbund og regioner.

 

Tiltakene fører med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter koronaviruset gir slipp.

 

Se våre nettsider for informasjon fra Hovedstyret i dag (informasjonen er sendt ut som mail til klubber og forbund).

 

Tiltak i tiden som kommer

Hovedstyret hadde ekstraordinært møte 17. mars. Hovedstyret fikk en økonomisk redegjørelse for situasjonen, administrasjonen har foreløpig gjennomført/planlagt følgende tiltak:

·        Alle utviklingsoppgaver stanses inntil videre (eks. IT-utvikling, både overordnet og i fagsystemet).

·        Alle planlagte kurs/konferanser/utdanningsløp mv stanses inntil videre.

·        Samtlige medarbeidere kan jobbe på hjemmekontor. Kantinetjenesten er stanset og en rekke velferdstiltak innstilt inntil videre.

·        Nyansettelser utsettes der det er mulig.

·        Vikarer har fått permitteringsvarsel.

·        Vi må permittere mange fast ansatte.

 

Hovedstyret vedtok 17. mars følgende

·        Det skal sendes henvendelse til myndighetene for å belyse de betydelige økonomiske utfordringene Norsk Kennel Klub har i forbindelse med Koronapandemien.

·        Likviditetskravet fastsatt av RS 2014 vil ikke kunne opprettholdes på bakgrunn av korona-situasjonen.

·        HS gir administrasjonen fullmakt til å søke om lån/kreditt for å sikre likviditeten – evt. inngåelse av lån/kredittramme skal godkjennes av HS.

·        Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene rundt dette.

·        En rekke utbetalinger stoppes inntil videre, se protokoll for nærmere informasjon


Protokoll fra ekstraordinært HS-møte

 

Ber myndighetene om hjelp

Innad i NKK tar vi de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi i tillegg vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå også etter koronakrisen.

Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske myndigheter for å be om økonomisk hjelp. Krisepakkene regjeringen hadde fremlagt pr 17. mars dekket ikke behovene til aktivitetsbaserte frivillige organisasjoner som NKK.

Brevet til myndighetene kan dere lese på våre nettsider www.nkk.no/korona

 

Regjeringens krisepakke til frivilligheten, skisse presentert 18. mars

Regjeringen presenterte i dag et forslag om kompensasjonsordninger som for idretten og frivilligheten samlet er anslått til ca. 600 millioner kroner. Ordningene skal «kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter og merutgifter som påløper når arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset». Ordningen er i første omgang ment å kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt i perioden fra 5. mars og ut april.
Dere kan lese Regjeringens pressemelding om ordningen her.

 

NKK vet i skrivende stund ikke hvordan kompensasjonsordningen vil bli, og heller ikke hvilke muligheter NKK sentralt, regioner, klubber og forbund får innunder denne ordningen. Norges Idrettsforbund meldte i går at deres klubber og forbund har tapt 500 millioner på avlyste arrangementer i mars måned alene. Krisepakken vil altså i beste fall dekke deler av tapet for berørte organisasjoner.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet er satt til å forvalte ordningen. Vi venter på retningslinjer og søknadsskjema fra dem. Vi kommer med mer informasjon om ordningene så snart vi vet mer.

 

Tiden som kommer

Norsk Kennel Klub oppfordrer fremdeles klubber og forbund til å være varsomme med å informere om tilbakebetaling av påmeldings-/deltakeravgifter for avlyste arrangementer. Som dere ser er den økonomiske situasjonen fremdeles svært uavklart, til tross for at vi jobber hardt for å få oversikt og løse både likviditetsutfordringer og mer langsiktige økonomiske konsekvenser.

 

NKK skal ikke tjene penger på denne krisen. Vi skal heller ikke spare mer enn vi absolutt må for å komme oss igjennom denne perioden. Vi er alle del av en enorm dugnad for å komme oss igjennom korona-pandemien. Vi har den nasjonale dugnaden, men vi har samtidig en dugnad innad i Hunde-Norge. For å komme oss igjennom denne krisen må vi stå sammen.

 

Mange spørsmål – få svar

NKKs hovedstyre og administrasjon jobber på spreng for å finne løsninger. Økonomisk og praktisk.

 

Samtidig forsøker vi etter beste evne å svare på de spørsmål klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer har. Vi har stor respekt for at mange nå er usikre og trenger råd og støtte for hva de skal gjøre for både hunden sin, arrangementene sine og klubbene sine.

 

Vi får mange spørsmål, og har dessverre ikke anledning til å svare alle enkeltvis så snart som vi skulle ønske. Mange av svarene dere ønsker dere har vi ikke foreløpig. Situasjonen er, både tidsmessig og økonomisk, uoversiktlig og uforutsigbar også for oss.

 

Informasjon og rådgivning

NKK har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv.

Vi har ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vi står oppe i vil vare, og kan ikke spå hva som vil skje rundt arrangementer i mai/juni/juli.

 

Det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer, i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende regler, og disse finner dere best på myndighetenes egne informasjonssider:

 

·        For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

·        For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

·        For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

·        For til enhver tid oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona