Generalforsamling

Saksliste til ekstraordinær GF

Oppdatering:   Signert protokoll_ekstraordinær generalforsamling_2019.pdf

---------------------------

Onsdag 16. OKTOBER 2019 klokken 19.00 Sted: Kanalvegen 88 (kantinen)

 

VFK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

SAKSLISTE:
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3. Styret orienterer om dagens situasjon

4. Regnskap, orientering om regnskap pr 15.10.19

5. Valg av nytt styre

 

Sak 3:

Siden den ordinære generalforsamling, 13.03.19, har 3 valgte styremedlemmer vist sin mistillit til det sittende styre og styreleder og har valgt å trekke seg fra sine verv. Dette har ulike årsaker som for eksempel manglende tillit til styrets håndtering av økonomien og styrets prioriteringer til manglende tillit til styreleder.

Siden styret nå er redusert til 3 styremedlemmer og 2 vara, er vi i prinsippet ikke lenger beslutningsdyktige, om da ikke varamedlemmer også har stemmerett. (jmf klubbens lover § 4 -2)

Det gjenværende styre har stilt sine plasser til disposisjon. Likevel har 4 av de sittende styremedlemmer sagt seg villige til å sitte sin valgte periode ut, under forutsetning av generalforsamlingens fornyet tillit.

 

Sak 4:

Siden det tidligere i styret har vært stilt spørsmål som gjelder klubbens økonomi, finner vi det rimelig å orientere om regnskap frem til og med 15.10.19. I skrivende stund har det vært vanskelig å foreta opptelling av varebeholdning og denne vil dessverre ikke kunne vises på tidspunktet

 

Sak 5:

Valg av nytt styre. I skrivende stund foreligger ikke innstilling fra valgkomiteen. De fra sittende styre som er villige til å sitte sine valgte perioder ut er:

Øystein Utne      leder                            for 2 år (til 2021)

Baard Brattebø   styremedlem              for 2 år(til 2021)

Siw O Tvedt   styremedlem/sekretær    for 1 år (til 2020)

Andreas Borcherding   varamedlem      for 1 år (til 2020)

 

Forøvrig skal styret bestå av:

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

 

Årsmøtet slutt

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Forsamlingen innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, også ved valg. Reglene for ordinær generalforsamling gjelder ellers så langt de passer.