Generalforsamling

Årsregnskap 2019, og Årsmøtet for 2020

Årsmøtet for 2020 er utsatt på ubestemt tid, men Årsregnskapet for 2019 må godkjennes.

Som følge av korona-situasjonen kan det planlagte årsmøtet 2020 (5. april 2020) ikke avholdes. Vi har i den forbindelse mottatt følgende informasjon fra NKK og FKF:

«Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens styre gjør i denne sammenheng.»

Dette innebærer at dersom styret sitter til neste år er det de som er på valg i 2020 som er på valg i 2021. De som skulle være på valg i 2021 blir på valg i 2022. Dvs en «parallell forskyvning».

Vedtakelse av Årsregnskapet 2019 - Momskompensasjon

Det er foreløpig ikke gitt dispensasjon fra myndighetene mht at Årsregnskapet som skal legges til grunn for momskompensasjonen for 2019, og NKK har en siste frist for søknad om momskompensasjon på 1. juni. Dette innebærer at regnskapet for klubbene må være vedtatt før 1. juni. Dersom det ikke gis dispensasjon må Årsregnskapet for 2019 likevel behandles og vedtas senest 1. juni 2020

Vedlagt følger Årsregnskapet (her kommer link) utarbeidet av styret og revidert av revisor. Pga den ekstraordinære situasjon med korona vil dette Årsregnskap og budsjett anses godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Årsregnskapet vil derved også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

NB! Årsregnskapet for 2019 vil imidlertid også bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

 

Mvh

Vestlandets Fuglehundklub

Øystein Utne (Leder)

 

Linker:

Utsatt - Innkalling til Generalforsamling 2020 http://www.v-f-k.no/utsatt-innkalling-til-generalforsamling.6284985-373208.html 

Utsatt GF - Saksdokumenter: http://www.v-f-k.no/utsatt-gf-saksdok.6302439-373208.html